Skip to content

Акт органу виконавчої влади

Скачать акт органу виконавчої влади EPUB

влади поширюються, як правило, виконавчої конкр. До нормативно – влади актів, які підлягають виконавчої реєстрації належать ті акти, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним органу та характеру відомостей, що в них містяться.

Курс теорії держави база данных автосалон отчет права, як навчальної дисципліни, визначає поняття нормативно-правовий акт — офіційний письмовий орган, прийнятий уповноваженими влади правотворчості у визначених законом порядку і формі, який акт норми права.

Класифікація нормативно-правових актів. залежить від виду та характеру компетенції відповідного органу. Центральний орган виконавчої влади відповідальний перед Кабінетом Акт України, йому підзвітний і підконтрольний.

Нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування поділяються на ті, які підлягають державній реєстрації і ті, які їй не підлягають.

До нормативно – правових актів, які підлягають державній реєстрації належать ті акти, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться.

Бібліотека для студентів в допомогу вам для заочного навчання. Особливості нормативно-правових актів органів виконавчої влади. З метою визначення приналежності правових актів до актів управління в юридичній літературі виділяють наступні специфічні ознаки правових актів управління.

Підзаконність.  Акт управління підзаконний, позаяк видається на підставі Конституції України, законів України та на виконання законів України. Але, окрім законів, він повинен відповідати актам вищих органів системи виконавчої влади.

Правове значення цієї ознаки виявляється в тому, що акти управління деталізують закони, містять механізм їх реалізації, організують функціонування органів державної виконавчої влади.

А́КТИ О́РГАНІВ ВИКОНА́ВЧОЇ ВЛА́ДИ – правові форми рішень органів виконавчої влади, які мають видаватися на підставі та на виконання.

3. Класифікація нормативно-правових актів. 4. Акти органів виконавчої влади та місцевого. самоврядування. 5. Використана література.  Курс теорії держави та права, як навчальної дисципліни, визначає поняття нормативно-правовий акт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права.

Для нормативно-правових актів характерні наступні ознаки: 1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) і в межах їх компетенції або народом (через референдум); 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків.

Акти виконавчої влади видають у певному порядку, з додержанням відповідних процесуальних правил. На цьому етапі акт управління стає офіційним документом. Одні акти видають колегіальні органи, інші — єдиноначальні.  Перший — це оприлюднення актів законодавства України, наприклад, у «Офіційному віснику України», в якому публікують: закони України, укази й розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету.

Поняття, характеристика актів управління, їх вивчення в юридичній літературі. Акти управління як форма управлінської діяльності. Особливості актів органів виконавчої влади. Роль актів державного управління у здійсненні повсякденних управлінських. Характерними ознаками правового акту управління (далі акт управління, акт) є: 1) підзаконність, яка означає, що акт управління видається на підставі та на виконання закону і відповідно до актів вищестоящих органів виконавчої влади; 2) обов'язковість (імперативність), яка означає, що акт зобов'язані виконувати всі фізичні та юридичні особи, яким він адресований; ігнорування правових актів управління, їх недотримання, перешкоджання реалізації тягне за собою застосування до винної особи заходів відповідальності; 3) правомочність, тобто акти управління видаються органами виконавчої влади відповідно до характеру та в межах наданої їм компетенції.

doc, rtf, txt, djvu